ลิขสิทธิ์


ภาพและข้อความบนบล็อคนี้ทั้งหมดเป็นลิขสิทธิ์ของนิตยสารไม้ดอกไม้ประดับ ไม่สงวนสิทธิ์หากจะนำไปเผยแพร่ความรู้ แต่ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์เชิงการค้าทุกช่องทาง

วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ปลูกป่าเพื่อน้อง โครงการดี จิตอาสาของสมาคมไม้ดอกไม้ประดับภาคตะวันออก


เรื่อง : พรรณี เดชศรี
_________________________________              

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2555 ที่ผ่านมา ทีมงานนิตยสารไม้ดอกไม้ประดับเดินทางไปยังจังหวัดชลบุรี เพื่อร่วมงานโครงการจิตอาสาปลูกป่าเพื่อน้อง ครั้งที่ 3 ตามคำเชื้อเชิญจากนายกสมาคมฯ คุณ วิชา โกมลกิจเกษตร ซึ่งทุกปีทางสมาคมจะมีกิจกรรมดี ๆ เกิดขึ้นเสมอ
                
การจัดงานในครั้งนี้ได้รับความมือจากหลายฝ่าย อาทิ โรงเรียนสวนป่าคลองตาเพชรบน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี นิตยสารไม้ดอกไม้ประดับ และบริษัทเคเบิ้ลทีวี (ชลบุรี) จำกัด โดยรับเกียรติจากนายกอบต.พลวงทอง สมโชค สิทธิ์ภานุวงค์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน
วิชา โกมลกิจเกษตร
นายกสมาคมไม้ดอกไม้ประดับภาคตะวันออก
               
วัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อรักษาพันธุ์พืชให้ดำรงอยู่ ปลูกฝั่งจิตใต้สำนึกการรักป่า รักต้นไม้ ให้แก่เยาวชน และนอกจากทางสมาคมฯจะมีบทบาททางด้านการปรับปรุงพัฒนาสายพันธุ์ของไม้ดอก หรือเป็นหน่วยงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ของไม้ดอกแล้ว

สิ่งหนึ่งที่ทางสมาคมฯ มุ่งหวังก็คือ การทำประโยชน์ให้แก่สังคมและผืนแผ่นดินเกิด ดังนั้นจึงเกิดเป็นโครงการนี้ขึ้น 

ต่การปลูกป่าในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าจะต้องนำต้นไม้เข้าไปปลูกในป่า เพราะในความเป็นจริงทำได้ยาก เนื่องจากต้นไม้ที่ปลูกในป่าไม่ได้รับการดูแล
ดังนั้นทางสมาคมฯ จึงมองหาพื้นที่ที่สามารถปลูกเป็นป่าทดแทนได้ และมีคนคอยควบคุมดูแล 

อย่างปีที่แล้วสมาคมฯก็มีโครงการปลูกป่าให้กับทางวัดสวนป่าเมตรตาธรรม มาครั้งนี้เป็นการปลูกป่าในโรงเรียน เพื่อเป็นการสร้างร่มเงา อีกทั้งปรับภูมิทัศน์ของโรงเรียน
ไม้ดอกไม้ประดับกองมโหฬารที่ทางสมาคมนำมามอบ และปลูกให้กับโรงเรียนคลองตาเพชรบน
งานนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้และไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ หากไม่ได้รับการตอบสนองจากทางโรงเรียน และแนวร่วมจากอาจารย์นิสิตนักศึกษา ซึ่งงานในครั้งนี้คุณวิชาถือว่าเป็นงานใหญ่มาก เพราะได้รับการตอบรับจากหลายภาคส่วน จำนวนผู้ร่วมมีมากกว่า 100 คน ต่างจากปีก่อนหน้านี้มีผู้เข้าร่วมไม่ถึง 20 คน

ก่อนที่คุณวิชาจะเผยความรู้สึกว่า "เห็นอย่างนี้แล้วทางสมาคมฯก็เป็นปลื้ม ทำให้มีกำลังใจที่จะทำงานเพื่อสังคมต่อไป" ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะทางสมาคมฯเป็นศูนย์เรียนรู้ของนิสิตนักศึกษา จึงทำให้การกระจายข่าวประชาสัมพันธ์หรือแม้กระทั่ง ทำเรื่องเสนอขึ้นไปจึงเป็นเรื่องง่ายที่จะมีผู้ให้ความสนใจ

เพราะทางสถาบันย่อมต้องการให้นิสิตนักศึกษา ออกมาเรียนรู้ มีทักษะหาประสบการณ์ด้วยตนเอง การเรียนรู้ที่ดีที่สุดคือ การที่ได้ลงมือปฏิบัติจริง เมื่อมีการเสนอแล้วได้รับการสนอง ย่อมเป็นนิมิตหมายอันดีสำหรับการจัดงานหรือโครงการในครั้งต่อ ๆ ไป

สำหรับโครงการปลูกป่าคุณวิชาเผยว่าจะทำต่อไปทุกปี แต่อาจจะเป็นปีละครั้งหรือปีละ 2 ครั้ง ต้องดูความเหมาะสมและความพร้อมอีกครั้ง เพราะการการปลูกป่าของทางสมาคมฯต้องการให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยพยายามหากลุ่มโรงเรียนที่ยังขาดแคลนพื้นที่สีเขียว และทุนทรัพย์

แต่ทั้งนี้โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ต้องมีคุณสมบัติที่เหมาะสมตรงตามหลักเกณฑ์ในการคัดเลือก อย่างเช่น โรงเรียนสวนป่าคลองตาเพชรบน อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี ทางสมาคมฯมีการเข้าสำรวจในพื้นที่ เพื่อวางแผนและบริหารการทำงานให้เกิดความคล่องตัว

ทางด้านช่วงเวลาของการทำกิจกรรมคุณวิชาบอกว่า ตั้งใจให้เป็นช่วงเดือนพฤษภาคมและมิถุนายน ซึ่งเป็นช่วงกลางฝน ถ้าปลูกช่วงปลายฝนไปแล้ว โอกาสรอดมีน้อยมาก

การเข้าร่วมโครงการปลูกป่ากับทางสมาคมฯ เปิดโอกาสให้กับทุกคน ทุกสมาคม หรือแม้แต่นักเรียน นิสิตนักศึกษา กลุ่มใดต้องการให้มีกิจกรรมดีกับโรงเรียนบ้านเกิด แจ้งมาทางสมาคมฯได้

งบประมาณที่ใช้ในการจัดงานส่วนใหญ่มาจากทางสมาคม และถูกใช้จ่ายไปในเรื่องของต้นไม้เป็นหลัก ทาง  สมาคมฯ ทำงานเกี่ยวกับไม้ดอกไม้ประดับ ไม้ที่นำมาปลูกโดยมากจึงเป็นพวกไม้ประดับจากทางสมาชิกที่ทำไว้อยู่แล้ว จึงหาได้ไม่ยาก เพราะต่างมีความคิดตรงกันคือ ต้องการปลูกต้นไม้ให้เกิดความสวยงามในพื้นที่ ไม่ได้เน้นเรื่องผลประโยชน์

น้องๆ นิสิต-นักศึกษา ช่วยกันปลูกต้นไม้อย่างขะมักเขม้น
ส่วนเงินทุนสนับสนุนจะได้มาจากองค์กรต่าง ๆ ที่ทางสมาคมฯเชิญชวนให้เข้าร่วมโครงการ เมื่อไม่สะดวกมาทำกิจกรรม ก็มักจะให้เงินสนับสนุนมาแทน รวมไปถึงเงินสมทบทุนจากนิสิตนักศึกษาที่เปิดกล่องรับบริจาค แม้ยอดรวมจะไม่มากแต่ก็เป็นจำนวนเงินที่หลายคนพร้อมใจกันมีส่วนร่วม ดังนั้นทางสมาคมจึงนำเงินส่วนนี้ไปจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาให้เพิ่มเติม

การคาดหวังของการจัดงานในครั้งนี้ นายกสมาคมฯกล่าวว่า นี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดี เป็นเรื่องที่สมาคมอยากจะให้เกิดขึ้น คือ มีโอกาสสร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานหรือองค์กรต่าง ๆ เพื่อสร้างความสมัครสมานสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

ถ้าต่างคนต่างอยู่ เราไม่มีทางรู้หรอกว่าใครเป็นอะไรยังไง แต่ถ้ามาทำงานร่วมกัน ใครทำอะไรไปในทิศทางเดียวกันได้ไหม เราถึงจะทราบว่ามีแนวร่วมจริงไหม ต่อไปจะทำงานหรือคิดทำโครงการใหญ่ ก็รู้ว่าจะมีผู้เข้าร่วมและสนับสนุน อย่างวันนี้ที่ทางสมาคมทำมาถือว่าประสบผลสำเร็จอย่างมาก

พูดคุยกับนายกสมาคมฯ มากพอสมควร ก็ได้เวลาเก็บบรรยากาศมาฝากท่านผู้อ่านทุกท่าน สภาพอากาศในวันนั้นเหมือนจะเป็นใจ เพราะอากาศไม่ร้อนมาก ลมพัดเย็นสบาย ผู้คนที่เข้าร่วมโครงการและนิสิตนักศึกษาต่างช่วยกันขนย้ายต้นไม้ไปปลูกตามจุดต่าง ๆ อย่างขะมักเขม้น เด็ก ๆ วิ่งเล่นกันอย่างสนุกสนาน เตรียมพร้อมกับการจับจองต้นไม้
แผนที่สำหรับปลูกไม้ดอกไม้ประดับในบริเวณโรงเรียน
ทางสมาคมไม้ดอกไม้ประดับช่วยกันจัดทำขึ้น

แต่อะไรก็ไม่ตรงใจผู้เขียนเท่ากับการเตรียมแผนงานที่รัดกุมอย่างการทำแปลนจัดปลูกไม้ประดับ ที่ดูแล้วเป็นระบบเข้าใจง่าย ซึ่งแต่ละกลุ่มจะได้รับแปลนแตกต่างกันไป ต่างคนก็ต่างมีหน้าที่และพื้นที่รับผิดชอบของตัวเอง จึงทำให้การทำงานในวันนี้ดำเนินไปอย่างราบรื่น

จากที่เห็นก็พอจะเดาได้ว่าทุกคนต่างมีความสุขมากขนาดไหน วัดได้จากรอยยิ้มบนใบหน้าของแต่ละคน สุขทั้งจากการเป็นผู้ให้และเป็นผู้รับกันถ้วนหน้า นี้คงเป็นเครื่องการันตีอาการเป็นปลื้มของนายกสมาคมฯ แน่นอนว่าหากกิจกรรมที่เกิดขึ้นไม่ได้รับความร่วมมือและการสนับสนุน ในภายภาคหน้ากิจกรรมดี ๆ คงไม่เกิดขึ้น

“เด็กนักเรียน นิสิต นักศึกษา เขาจะได้เห็น ได้รับรู้ และได้ประสบการณ์ โตขึ้นในภายภาคหน้า พวกเขาเหล่านี้อาจใช้เป็นแนวทางนำไปปฏิบัติได้ เพราะเขามีประสบการณ์ การทำตรงนี้ก็เหมือนกับเป็นการปลูกฝังให้เขารักต้นไม้ มีจิตใต้สำนึกที่ดี พอได้รับรู้ได้ทำสิ่งเหล่านี้จะติดอยู่ในใจ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของนักเรียนนักศึกษาที่สมาคมอยากให้มี” นายกสมาคมฯกล่าวทิ้งท้าย
รวมพลัง ร่วมแรงร่วมใจ ปลูกป่าให้น้อง
โดยพี่ๆ นิสิตนักศึกษา และสมาคมไม้ดอกไม้ประดับภาคตะวันออก

นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลภาคตะวันออก


ทั้งอิ่ม ทั้งอร่อยกับอาหารกลางวันจากใจ
น้องๆ จากโรงเรียนคลองตาเพชรบน จังหวัดชลบุรี
 ยิ้มร่าต้อนรับพี่ๆ จิตอาสา

นอกจากไม้ดอกไม้ประดับสวยๆ แล้ว
ทางสมาคมฯ ยังมอบอุปกรณ์กีฬาให้น้องๆ อีกด้วย
 

<<<นิตยสารไม้ดอกไม้ประดับ ฉบับ 185 เดือนมิถุนายน 2555>>>      

ไม่มีความคิดเห็น: